Diabetes mellitus

240px-Blue_circle_for_diabetes.svg

Diabetes mellitus (šećerna bolest) je grupa metaboličkih bolesti koje se karakterišu hiperglikemijom nastalom zbog defekta u sekreciji insulina ili zbog defekta u njegovom dejstvu ili usled postojanja oba ova poremećaja.
Tokom trajanja dijabetesa, hronična hiperglikemija je udružena sa pojavom oštećenja, disfunkcijom kao i sa popuštanjem funkcije različitih organa a posebno sa oštećenjima oka, bubrega, nerava, srca i krvnih sudova.

Dijabetes nastaje sa dejstvom i kompleksnim interakcijama različitih faktora a pre svega genetskih faktora, faktora spoljašnje sredine i samog načina života. Hiperglikemija koja karakteriše dijabetes je posledica ili smanjene potrošnje glukoze i/ili njene povećane produkcije. Pored poremećaja u metabolizmu glukoze, u dijabetesu je poremećen i metabolizam masti i proteina.

Različiti su i patogenetski mehanizmi uključeni u razvoj dijabetesa, počevši od autoimune destrukcije beta ćelija, što ima za posledicu nedostatak insulina, do različitih abnormalnosti na nivou perifernih tkiva, što ima za posledicu nastanak insulinske rezistencije.
Klasični simptomi jasne hiperglikemije su poliurija, polidipsija, gubitak u težini, polifagija, sklonost ka infekcijama.

Dijagnostika:

Preporučuje se da se dijagnostika dijabetesa započne sa odredjivanjem jutarnje glikemije našte.
U slučaju postojanja povišene glikemije(>6 mmol/l) preporučuje se da se odredjivanje
glikemije našte ponovi još jednom, ali ne istog, nego narednih dana.
U slučaju da se dobije povišena vrednost glikemije savetuje se da se uradi OGTT.
Na osnovu nalaza OGTT-a pacijent se dalje svrstava u jednu od dijagnostičkih kategorija.

Kriterijumi za klasifikaciju poremećaja tolerancije glikoze

Na osnovu pojedinačnih vrednosti glikemija (dve vrednosti glikemija u dva različita dana):

  • Normalna glikemija našte Glikemija našte < 6,1 mmol/l (<110 mg/dl)
  • Povišena glikemija našte (Impaired fasting glucose; IFG) Glikemija našte 6,1 mmol/l (110 mg/dl) ili više ali manja od 7,0 mmol/l (126 mg/dl)
  • Dijabetes – Glikemija našte ≥ 7,0 mmol/l (126 mg/dl) ili Glikemija u bilo kom slučajnom uzorku krvi (bez obzira na obroke) ≥ 11,1 mmol/l (200 mg/dl) uz prisustvo tipičnih dijabetesnih simptoma (poliurija, polidipsija, gubitak u težini)

Na osnovu vrednosti glikemija u toku OGTT-a:

  • Normalna tolerancija glikoze – Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu < 7,8 mmol/l (<140 mg/dl)
  • Smanjena tolerancija glikoze (Impaired glucose tolerance; IGT) – Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu izmedju 7,8 mmol/l (140 mg/dl) i 11,1 mmol/l (200 mg/dl)
  • Dijabetes – Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu ≥ 11,1 mmol/l (200 mg/dl)

Podela dijabetesa:

  1. Tip 1 dijabetesa
  2. Tip 2 dijabetesa
  3. Drugi specifični oblici dijabetesa
  4. Gestacijski dijabetes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *