Endokrini faktori spontanog pobačaja

Kod žena sa habitualnim pobačajem potrebno je uraditi rutinski skrining za dijabetes (OGTT sa 75 mg glukoze), ispitivanje tiroidne funkcije (TSH , T3, T4) kao i FSH, LH, E2, Prolaktina.

Edokrinološke bolesti kao što su nekontrolisani DM i bolesti tiroidne žlezde povezane su sa habitualnim pobačajem.

Insuficijencija žutog tela je poremećaj ovulacijskog ciklusa koji se karakteriše nedovoljnom sekrecijom progesterona u sekretornoj fazi menstrualnog ciklusa, što može biti udruženo sa habitalnim pobacivanjem.

Prolaktin ima ulogu u ovulaciji i maturaciji endometrijuma, te hiperprolaktinemija može biti uzrok spontanih pobačaja.

Terapija bromokriptinom ima značaj u smanjenju broja spontanih pobačaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *